Kıbrıs Vadisi’ni Gözdağı Fail Tasrif Değişiklikleri Yargıdan Döndü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada; Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Kıbrıs Vadisi’nin yontu değişikliğine cevaz vermeyen Ankara 11. İdare Mahkemesi, vadiyle ait çekim değişikliklerini de fesih etti. Büro Başkanı Tezcan Karakuş Içten, “Hâkimiyet amme yararını gözetmiş ve vadinin yok olmasına izin vermemiştir. Çığır odaları ve kesim halkı vadiyi korumak üzere iri uğraş veriyor. imdi yapılması gereken vadinin ortamında bulunduğu nahiye sınırlarından hareketle Mutlak Dulda Alanı car edilmesidir” dedi.

Ankara 11. İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Ankara’nın Mamak ilçesinde kâin Kıbrıs Vadisi’ne ilişkin cazibe değişikliklerini fesih etti. Murafaa daha eski kararında, vadiye ilişkin statü değişikliğine bile müsaade vermemişti.

“YARGI KAMU YARARINI GÖZETMİŞ VE VADİNİN YOK OLMASINA İZİN VERMEMİŞTİR”

Konuya ait açıklama özne Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Ilgiyle, şunları kaydetti:

“Ankara 11. İdare Mahkemesi henüz geçmiş açtığımız sav sonucunda, Kıbrıs Vadisi’nin Mekân Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla Saf Sit Alanı Esirgeme Statüsü’nün, ‘Nitelikli Katıksız Himaye Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Dulda ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmesi işlemini iptal etmişti. Sürecin peşini bırakmadık ve vadiyi ranta açarak oradaki katıksız yaşamı tehdit eden tasrif değişikliklerini de yargıya taşıdık.

Ankara 11. İdare Mahkemesi da açtığımız sorun sonucunda Yer Şehircilik Bakanlığı 27.08.2021 gün ve 1618882 basit Evet’u ile onaylanan Ankara ili Mamak ilçesi Kıbrıs Mahallesi ‘Tabii Koruma Alanı’ ve ‘Natürel Sit- Sürdürülebilir Esirgeme ve Kontrollü Kullanma Alanı’ kapsamındaki Kıbrıs Vadisine ilgilendiren adına Mamak Belediyesi aracılığıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli esirgeme gayeli nazım mamure planı ve 1/1000 ölçekli dulda gayeli uygulama mamure planlarına ait ülkü konusu işlemi bozma etti.

Geçerlilik kamu yararını gözetmiş ve vadinin yok olmasına cevaz vermemiştir. Çığır odaları ve nahiye halkı vadiyi korumak için balaban uğraş veriyor. daha çok yapılması müstelzim vadinin içre bulunduğu bölge sınırlarından hareketle Bağımsız Milletvekili Dulda Alanı ilan edilmesidir. Tahril boyunca, korunaklı benzeri izole bant oluşturulması de balaban ehemmiyet taşımaktadır.”

“SAF DIRIM İÇİN SERENCAM DERECE TEHLİKELİ BİR GENIŞLIK SUNMA ETTİĞİ, TURİZM VE REKREASYON ALANLARINA İZİN VERİLMESİNİN SAF YAŞAMI DAHI TEHDİT EDECEĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, DAVA KONUSU TESCİL VE EVET İŞLEMİNDE HUKUKA BULUNMAMAKTADIR”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden paylaşılan bilgiye göre; murafaa kararında şunlar belirtildi:

“bahis konusu Kıbrıs Vadisinin esirgeme statüsünün ‘Nitelikli Natürel Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Kullanım Alanı’ belirlenmesi işlemi neticesinde; alanın kısmen dahi olsa yapılaşmaya açılabileceği, alanın özellikleri incelendiğinde Ankara’nın ender doğal alanlarından olduğu, bir nice endemik nebat türünün mevcut olduğu, melez hayatının barınabildiği sayılı alanlardan biri adına hücre çarptığı, düşük yoğunluklu üstelik olsa yapılaşmanın bu alanın korunması amacıyla coşkunluk sunu edebileceği, antrparantez Sürdürülebilir Esirgeme ve Kontrollü Yararlanma Alanı olarak belirlenen kısımlarda madencilik faaliyetlerine izin verilebileceği dikkate alındığında bunun saf yaşam için akibet etap korkulu tıpkısı genişlik arz ettiği, turizm ve rekreasyon alanlarına müsaade verilmesinin katıksız yaşamı de gözdağı edeceği anlaşıldığından, sorun konusu tescil ve Evet işleminde hukuka bulunmamaktadır…’ gerekçesiyle sevgili konusu işlemin iptaline karar verildiği, ülkü konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların koruma alanlarında yapılabilmesi üzere öncelikle arka ölçekli planların yapılması ve bu alana ilgili kendisine zaruri aranjman ve izinlerin alınmış olması gerektiği, bu kapsamda sav konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların dayanağının 17.12.2020 sıra ve 31337 sınırlanmış Resmi Gazete’da yayımlanan, Nezaret Makamının 07.12.2020 sıra ve 262445 mahdut Evet’u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde düzlük alan Kıbrıs Vadisi Saf Sit Alanının koruma statüsünün ‘Nitelikli Katıksız Himaye Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Yararlanma Alanı’ adına tescili işlemi oluşturduğu, benzeri eksantrik ifadeyle, himaye alanlarına ait namına yapılacak planlamalardan önce söz konusu alanların dulda statülerinin ne şekilde olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; sevgili konusu planların yapıldığı alanların siper alanları olduğu, himaye alanlarına ilgilendiren yapılacak planlamalardan geçmiş alınması müstelzim izinlerin ve bu alanların yapılaşmaya makul olup olmadığının evet de hangi koşullar altında yapılaşma ve planlama yapılabileceğinin belirlenmesi gerektiği, sorun konusu alanın bu niteliklerinin belirlenmesine ilgilendiren 17.12.2020 gündüz ve 31337 mahdut Resmi Gazete’da yayımlanan, Vekillik Makamının 07.12.2020 gündüz ve 262445 az Peki’u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde vadi düz Kıbrıs Vadisi Tabii Sit Alanının dulda statüsünün ‘Nitelikli Katıksız Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanma Alanı’ kendisine tescili işleminin Mahkememizce tağyir edildiği, böylelikle esirgeme alanlarında yapılacak planlamalara ilgili dayanak noktası mahiyetinde olan Kıbrıs Vadisi Natürel Sit Alanının himaye statüsünün belirlenmesi işleminin iptali ile sorun konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ümran planlarının yapılmasının olmaz ağıl geldiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Share: