Çiftçilere bu yıl amacıyla ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Fellah Anahtar Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu yıl üzere ödenecek zirai destekler mahsus oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve gövde yaştaki buzağı amacıyla 500 lira destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla ilave 200 teklik bindi verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbua ve Sertifikalı Sulp Kullanma Desteklerine İlişkin Cumhur Reisi Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Üretim ve Sübvansiyon Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde sert yem peyda etmek amacıyla çokça almanak ve tek yıllık yemleme bitkileri ekimi fail üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına doğmak amacıyla korunga için 90 teklik, yegâne yıllık yemleme bitkileri için 60 liralık, silajlık ekilişler (çepel/zayıf) amacıyla 60 lira, bileşimli çayır otlak üzere 150 lira, çokça almanak ağızotu bitkilerinde bulaşık olanlar amacıyla 90 liralık, zayıf olanlar için dahi 40 lira ve silajlık ekilişler amacıyla 100 teklik olacak.

Yer altı sularının mikro seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu sene ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yemleme bitkisi desteğine ilave yüzde 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları eksiksiz, 4 ay ve vücut yaşta, ilkine buzağılama yaşı arz fazla 960 dolaşma veya serencam iki buzağılama arası yer aşkın 600 periyot olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Cıvıl Cıvıl, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar üzere ilave 200 teklik ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim bedel ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, protez tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 teklik bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde tüm, 21-100 başa kadar yüzdelik 75’i, 101-500 başlangıç üzere yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin liralık destek

Dişi mandalar üzere 500 lira, hakikat kütüğüne kayıtlı dişi mandalar amacıyla arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve üst malaklar üzere 500 lira, gerçek kütüğüne mukayyet malaklar amacıyla da ilave 300 teklik, protez tohumlamadan doğan malaklara antrparantez arttırma 500 teklik bindi ödenecek.

Islah amaçlı süt muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin nitelik kriterlerini sağlayıcı protez tohumlamadan doğan akman sütçü veya kombine soy beher kaşalot üzere 100 liraya büyüklüğünde destek verilecek.

En birkaç 1 temel, bildirme aşkın 50 baş düve (camız karışma) alımına bile Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı elverişsiz içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzdelik 50’si kadar sübvansiyon ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan nü işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay gövde yaştaki eş zooloji hariç, umum sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme vahit miktarları 500 başa kadar yekpare, 501 temel ve beden üzere yüzdelik 50’sine kıymet gelen tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Ayrıca Onaylı Benzen Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki elbisesiz pres desteği düzlük yekpare sığırlar amacıyla arttırma 100 lira bindi verilecek.

Vekâlet taşıt sistemlerine mukayyet, dar içre zade ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (camız dahil) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve tuhaf bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 başlangıç amacıyla (200 esas karışma) hayvan başına gün ve vahit karşılık üzerinden 500 liralık bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 baş ve üst iri kucak keçi varlığına erbap işletmelere yahut çobanlara 12 bin lira yerine ödenecek.

Damızlık kucak-tutturuk yetiştiricileri birliklerine uzuv yetiştiricilerin, Vekâlet pusat sistemlerine mukayyet kurnaz koyun başına 50 lira, bilgili aksi başına 50 teklik, bilgili ankara keçisi başına arttırma 20 teklik, göçkün yetiştiricilerine kurnaz kucak inat başına arttırma 2 lira destek ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın deneyli koyun-inat desteğini alan ve terviç yılında anaç koyun direngen sayısını zait işletmelere, benzeri geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında kurnaz koyun, muannit vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik destek ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine bindi

Moher ve Yapak Ekincilik Satma Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) merbut kooperatiflere, Maya Koyun Direngen Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine üretici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Araç Sistemi (TKS) Vukuf Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 teklik, resülmal tiftiğin kilogramına 60 teklik, ikincil tiftiğin kilogramına 25 teklik, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ilave 10 teklik ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayıcı Koza Tarım Komutan Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut elektrik alanı kozadan flatürle harir çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne mukayyet, model birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya yetiştirici birliklerine üye üreticilerine de arılı kapçık başına 30, uzuv olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan telkih uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1400 lira, küçükbaş efsanevi atıkları için 250 teklik atılmış desteği, efsanevi hastalıkları ile uğraş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 lira bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, alabalık amacıyla kilo başına 1 liralık, bakir türlere 3 lira, ilişkin bütün üretime 2 lira, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye amacıyla kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 teklik, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram karışma kilogram başına 2 teklik verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça muteber projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, öz korumaya kapçık başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 lira, düzelti programındaki koyun, muannit ve yavrularına el elinde reform elit sürüde hayvan başına 150 liralık, aya sürüde 100 liralık, halk elinde camız ıslahı (bilgili manda), sevir ve yıl içre doğuran anaç mandaya hayvan başına 2000 liralık, sene içre doğurmayan iri mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa terk etmek için seçilen yerli sığır (düve/kele) efsanevi başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 teklik, damızlık koca materyale (antrenör-teke) hayvan başına elit sürüde 350 teklik, aya sürüde 250 lira sübvansiyon yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı evlat tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 teklik, kanola için 30 lira, süsen amacıyla 8 lira, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 lira, zayıf fasulye, yasmık ve yonca için 60 teklik, nohut için 50 lira, patates üzere 200 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya üzere 45 teklik, düzlük fıstığı için 34 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/dikme yararlanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, semavi incir ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, özge semere türleri ve muallak (nar ve muz aut) üzere 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için da dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt süresince sertifikalı sulp üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, mahdut ortamında satışını gerçekleştiren, Vekillik tarafından izinli tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri türlü sertifikalı tohumluklarla otantik/esas ve üstü tohumluklara dahi türüne bakarak kilogram başına 0,1-5 liralık mikro içi sertifikalı tohum istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı amut başına 0,5 liralık, aşısız amut başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

Kom Saymanlık Bilim Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve geçen yıl anahtar altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve müşavirlik desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve müşavirlik hizmeti sunan başıboş ekincilik danışmanları ile ekincilik odası ve müstahsil örgütlerinde en fazla 5 ekincilik danışmanı olmak için istihdam edilen beher ekincilik danışmanı üzere 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 maaş bakım sunumuna mecbur yerine fiyat iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Aile 2022’den kaynatmak için zaman itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: